Domov>Splošni pogoji

Splošni pogoji

POGOJI POSLOVANJA IN DOBAVNI POGOJI DOMA-KO d.o.o. MIRNA – končni potrošnik
1.
a) Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse prodajne posle, ki jih sklepa družba DOMA-KO d.o.o. Mirna, Glavna cesta 14, 8233 Mirna, v okviru maloprodaje ter urejajo prodajo ležišč, posteljnih vložkov, postelj, vzglavnikov, odej in pripadajočega programa, ter ostali prodajni artikli podjetja DOMA-KO d.o.o. Mirna.
b) Kupčevi pogoji, ki so drugačni od teh splošnih pogojev poslovanja veljajo le v primeru, da so bili s strani prodajalca pisno potrjeni. Ustni dogovori med strankami prodaje veljajo le, če so bili s strani prodajalca pisno potrjeni. Za pisno potrditev se šteje tudi potrditev, ki je poslana elektronski pošti. Potrjeni pisni dogovor o odstopanju od posamezne točke teh splošnih pogojev poslovanja ne vpliva na veljavnost njegovih ostalih točk.
c) S sklenitvijo prodajne pogodbe se šteje, da je vsakokratni kupec seznanjen s temi splošnimi pogoji poslovanja in se z njimi v celoti strinja. Tako so ti splošni pogoji poslovanja sestavni del vsake prodajne pogodbe sklenjene med družbo DOMA-KO d.o.o. Mirna kot prodajalcem in med vsakokratnim kupcem.
d) Prodajna pogodba se šteje za sklenjeno v trenutku, ko končni potrošnik prodajalcu plača dogovorjeno aro ali celotno kupnino. Po plačilu are ali celotne kupnine začne teči rok dobave.
č) V splošnih pogojih poslovanja uporabljena slovnična oblika množine predstavlja prodajalca družbo DOMA-KO d.o.o. Mirna.

2.
Naš cilj je zadovoljstvo uporabnikov, ki ga zagotavljamo z visokimi standardi ergonomije in kakovosti. Verjamemo v obojestransko poštenost in odgovornost.

3.
a) Kupcem omogočamo dostop do želenih aktualnih informacij na spletnem naslovu www.optimo.si, o novostih v prodajnem programu jih obveščamo preko reklamnih akcij, dodatne informacije pa kupci lahko prejmejo tudi na sedežu družbe.
b) Ponudba izdelkov, ki jih prodaja družba DOMA-KO d. o. o. Mirna, je objavljena na spletnem naslovu www.optimo.si  Ponudba izdelkov se lahko zaradi spremembe oziroma ukinitve posameznih programov ali artiklov spreminja.
4.
Družba DOMA-KO d.o.o. Mirna se zavezuje, da bo varovala vse osebne podatke kupcev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugo veljavno zakonodajo. Zbrane osebne informacije bo prodajalec uporabljal izključno za potrebe izpolnitve naročila in potrebe lastnih analiz. Osebnih podatkov kupcev ne bomo posredovali nepooblaščenim tretjim osebam.

5.
a) Cene prodajanih izdelkov veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.
b) Cene v ceniku vsebujejo DDV in so zapisane v evrih.
c) Akcijske cene veljajo samo za točno določene izdelke ali skupine izdelkov in so časovno omejene.

6.
a) Družba DOMA-KO d. o. o. Mirna naročila končnega kupca sprejema osebno ali v pisni obliki in sicer na elektronski naslov info@optimo.si, na telefaks številko 07 30 47 735 ali po pošti na naslov Glavna cesta 14, 8233 Mirna.
b) Prejeta naročila pisno potrdimo preko elektronske pošte.
c) Rok za spremembo (dimenzija, model izdelka, količina) ali stornacijo naročila je 3 dni po prejemu naročila. Pridržujemo si pravico do spremembe cen, če se spremeni količina, vrsta ali katera druga sestavina naročila. Po poteku tega roka sta sprememba ali storniranje naročila možna le z našim izrecnim pisnim soglasjem in ob izpolnitvi morebitnih dodatnih pogojev in stroškov, o katerih mora biti kupec seznanjen. Morebitni dodatni stroški se zaračunajo kupcu ob izdaji računa za kupljeno blago, in sicer v višini dejanskih stroškov.

7.
a) Splošni dobavni rok naročenih izdelkov kupcem fizičnim osebam je 4 – 6 tednov od prejema naročila, pri programu Goldeck Textil (Blutimes vodne postelje, odeje ter vzglavniki Goldeck Textil ) pa je splošni dobavni rok do 8 tednov. Dostava kupcem fizičnim osebam v Sloveniji je brezplačna.
b) Ob naročilu se na željo kupca lahko preveri, za katere izdelke je dobavni rok krajši. V tem primeru velja dobavni rok, ki ga kupec in prodajalec dogovorita.
c) Dobavni rok prične teči z dnem vplačila dogovorjene are, kolikor pa pride do spremembe naročila na zahtevo kupca, se šteje, da začne teči dobavni rok z dnem pisne potrditve spremembe.
č) Nastanek nepredvidljivih ovir pri dobavi ali nastop višje sile nas odvezujeta zagotavljanja dogovorjenega dobavnega roka. V času trajanja nepredvidljivih ovir pri dobavi ali višje sile in še v primernem času, potrebnem za vzpostavitev normalnega poslovanja po koncu izjemnih okoliščin, lahko kupec zaradi razloga prodajalčeve zamude odstopi od pogodbe.
d) V primeru zamude pri dobavi bo prodajalec kupca telefonsko ali po e-mailu ali na drug primeren način obvestil o zamudi in sporočil predviden datum dobave.

8.
a) Naročene izdelke mora kupec prevzeti v 8 dneh po tem, ko je bil s strani družbe DOMA-KO d.o.o. Mirna pisno ali telefonsko obveščen, da so izdelki pripravljeni za dostavo. Kolikor kupec naročenih izdelkov ne prevzame v navedenem roku, se mu lahko zaračuna stroške skladiščenja, ki znašajo 0,1 % vrednosti naročenih izdelkov na dan.
b) Izdelke dostavljamo v pritličja stavb na naslovih, ki jih predhodno navedejo kupci, pri čemer je za morebitno dodatno plačilo možen tudi dogovor o dostavi v druge prostore.
c) Kupci so dolžni pravočasno sporočiti vsakršno morebitno spremembo naslova za dostavo, saj v nasprotnem primeru dostava naročenih izdelkov morda ne bo mogoča ali pa se bo po nepotrebnem zavlekla. Tako morebiti nastali nepotrebni prodajalčevi stroški bremenijo kupca.
č) Starega pohištva naših kupcev ne moremo odvažati.
d) Odgovornost za blago preide na kupca s trenutkom prevzema blaga. V kolikor kupec ne prevzame blaga niti po pisnem pozivu prodajalca in tam določenim dodatnim roku za prevzem, lahko prodajalec odstopi od pogodbe.

9.
a) Za dobavljene izdelke je kupec dolžan poravnati kupnino. Rok in način plačila je posebej dogovorjen v predhodno sklenjenih pogodbah, v primeru pa, da takšna pogodba ni bila sklenjena, je kupec dolžan plačati kupnino po pogojih iz izdanega predračuna, kolikor pa tudi ta kupcu ni bil izdan ali pa plačilnih pogojev ne ureja, velja rok plačila 8 dni od dobave kupljenega blaga z nakazilom na bančni račun prodajalca številka SI56 0297 1005 0668 357 odprt pri NLB d.d., pri čemer se številka izdanega računa vpiše kot referenca plačila.
b) Tudi po tem, ko družba DOMA-KO d.o.o. Mirna prodane izdelke izroči kupcu, si na njih pridržuje lastninsko pravico vse dotlej, dokler kupec ne plača njihove celotne kupnine skupaj z morebitnimi zamudnimi obrestmi.
c) V primeru kupčeve zamude obračunamo zakonsko določene zamudne obresti od dne zapadlosti dolga dalje do popolnega poplačila.
d) Kolikor kupec zamuja s plačilom, se ga pisno pozove k plačilu z opominom. Če zapadle obveznosti kupca niso poravnane tudi v nadaljnjem roku 15 dni po izdaji predmetnega opomina, si pridržujemo vse zakonske možnosti sodno izterjati nastali dolg kupca.

10.
a) Prodajani izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali računu. Garancijski roki za posamezne izdelke so navedeni na predmetnih garancijskih listih in začnejo teči z dnem izročitve izdelka končnemu uporabniku. Če posebne informacije o garanciji določenega izdelka ni, se za predmetni artikel zagotavlja 1 leto garancije.
b) Garancija je veljavna le ob upoštevanju navodil za uporabo in navodil navedenih na garancijskem listu ter ob predložitvi računa.
c) V garancijski dobi se napaka izdelka v celoti odstrani s popravilom ali zamenjavo.
d) Z uveljavitvijo 10-letnega jamstva, katerega imajo samo določeni izdelki, se tekoči čas jamstva ne prekine in tudi ne začne teči nov rok jamstva.

11.
a) Odgovarjamo za stvarne napake, ki jih je izdelek imel takrat, ko je bil izročen kupcu, in za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je bil izdelek izročen kupcu, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem.
b) Stvarna napaka obstaja le v primerih, če izročeni izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo običajno rabo ali če izročeni izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile dogovorjene. Kolikor ima izročeni izdelek vse lastnosti kot izhajajo iz njegove specifikacije, četudi morebiti kupcu ne ustreza, stvarnih napak nima in iz tega ne izhaja možnost uveljavljati nikakršnih zahtevkov, saj se je kupec dolžan sam prepričati, da kupuje tisto, kar ustreza njegovim potrebam.
c) Neznatne napake, kot so zlasti manjše površinske nepravilnosti na izdelku, če ne vplivajo na njegovo funkcionalnost in niso vidne z razdalje večje od 1 metra, se ne upoštevajo kot stvarna napaka.
č) Odgovornost za stvarne napake preide na kupca s trenutkom izročitve našega izdelka in je bil izdelek kupljen za osebno uporabo.
d) Prodajalec odgovarja za dimenzijsko ustreznost izdelkov le, kadar kupec naroči izdelke na podlagi izmere, opravljene s strani predstavnika prodajalca.
e) Glede na zgoraj navedeno zlasti ni možno uveljavljati zahtevkov iz naslova:
-poškodb, ki so posledica neustreznega ravnanja z izdelkom pri vmesnem prodajalcu, ki je končnemu kupcu predmetni izdelek izročil,
-poškodb zaradi neustreznega prevoza izdelkov, ki ga ni opravila sama družba DOMA-KO d.o.o. Mirna,
-napak zaradi neustrezne namestitve izdelka, poškodovanja, preobremenitve, nepravilne uporabe in vzdrževanja ali druge spremembe izdelka povzročene s strani kupca,
-škode, ki je nastala zaradi odprtja elektronskih sestavnih delov izdelka,
-pomanjkljivosti rabljenega izdelka, ki so posledica običajne obrabe,
-napak na prevlekah ležišča ali ročajih za obračanje,
-zamazanosti izdelka zaradi plesni,
-nepričakovane trdote ali mehkosti izdelka, ki je skladna z njegovim opisom,
-nepričakovanih toplotnih lastnosti izdelka, ki so skladne z njegovim opisom ali
-kupcu neustreznih dimenzij izdelka, ki so skladne s kupčevim naročilom.

12.
a) Kupec je dolžan izročen izdelek na običajen način pregledati ali ga dati v pregled, brž ko je to po normalnem teku stvari mogoče, in nas o očitnih stvarnih napakah obvestiti v predpisanem roku, sicer izgubi pravico do uveljavljanja reklamacije.
b) Če se v 6 mesecih od izročitve izdelkov pokaže, da ima blago kakšno stvarno napako, ki je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti, nas mora kupec o njej obvestiti v predpisanem roku.
c) Reklamacije je potrebno sporočiti v pisni obliki, in sicer na elektronski naslov info@optimo.si, na telefaks številko 07 30 47 735 ali po pošti na naslov Glavna cesta 14, 8233 Mirna oz. osebno pri prodajalcu. Zaradi zagotavljanja ustreznega nivoja kakovosti naših storitev in v izogib morebitnim nesporazumom ter zlorabam se telefonske reklamacije ne upoštevajo.
č) Vsaka reklamacija mora vsebovati ustrezne podatke za identifikacijo predmetnega izdelka z domnevno stvarno napako in podrobni opis domnevne stvarne napake in tudi fotografije reklamiranega izdelka z napako. Reklamaciji mora biti priložen predmetni račun in dokazilo o plačilu reklamiranih izdelkov.
d) Prodajalec v 5 dneh po prejemu popolne reklamacije njeno reševanje kupcu pisno potrdi in sporoči, kako dolgo jo bo predvidoma obravnaval. Po tem prodajalec kupca redno obvešča o poteku postopka v zvezi z njegovo reklamacijo.

13.
a) Kupec, ki nas je o stvarni napaki pravočasno in pravilno obvestil lahko od družbe DOMA-KO d.o.o. Mirna zahteva, da napako odpravi oziroma, da mu izroči izdelek brez napake, zahteva vračilo celotne kupnine oziroma primerno znižanje kupnine.
b) Po tem ko se prodajalec prepriča, da je reklamacija upravičena, poda kupcu predlog za njeno rešitev. Načini rešitve reklamacije so odvisni od vrste in stopnje napake ter od dogovora s kupcem.
c) Po potrebi je kupec zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije dolžan omogočiti ogled predmetnega izdelka.

14.
Za vse kar s temi pogoji poslovanja ni izrecno določeno se bodo uporabljala določila Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov.
Reklamacije in morebitni drugi iz prodajnega razmerja izvirajoči spori se rešujemo sporazumno. Kolikor sporazumna rešitev ni možna, je za nadaljnje reševanje morebitnih sporov krajevno pristojno sodišče po sedežu prodajalca.

15.
V okviru poslovanja družba DOMA-KO d.o.o. poleg OPTIMO Posteljni sistemi in AUSTRO/FLEX spalni sistemi zastopa tudi priznane evropske blagovne znamke Goldeck Textil in BluTimes vodne postelje, DewertOkin in POLYCASA.
 
16.
a) Splošni pogoji poslovanja družbe DOMA-KO d.o.o. Mirna začnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.optimo.si. Predmetni splošni pogoji so na vpogled na voljo tudi na vseh naših pooblaščenih prodajnih mestih.
b) Objavljeni splošni pogoji veljajo do njihovega preklica oziroma spremembe. Vsaka sprememba predmetnih splošnih pogojev začne veljati po objavi na spletni strani www.optimo.si.